‟overcq”

Z bloga o OUX/C+

Zastosowanie mojego rozszerzenia Geany (Geany-ocq utility)

Tekst w edytowanym pliku źródłowym w Geany powinien być w UTF-8.

Otwieranie katalogu projektu

W przeciwieństwie do innych programów IDE (integrated development environment) oraz wbudowanych funkcjonalności samego Geany, które zapisują plik projektu, gdzie jest lista otwartych plików, by po następnym otwarciu programu otworzyć je razem w nim — przyjąłem inne podejście.

Mianowicie w katalogu dowolnego projektu można umieścić plik nazwany “.autoopen-text”, który posiada na początku nazwy kropkę, więc w systemach uniksopodobnych będzie plikiem ukrywanym w zwykłym trybie wyświetlania plików katalogu. W tym pliku znajduje się lista nazw UTF-8 plików w postaci masek zawierających znaki “*” (gwiazdka) i “?” (pytajnik). Pliki, których nazwy podpadają pod te maski, są otwierane w kolejności zgodnej z podaną w pliku, przy czym najpierw otwierane są pliki ze wskazanych podkatalogów, a na końcu ze wszystkich. Podkatalogiem może być też “.” (kropka) czyli katalog główny.

Format pliku ”.autoopen-text” jest następujący, jeden z dwóch:

[pusta linia]
maska_pliku_w_katalogu_i_we_wszystkich_podkatalogach
maska_pliku_w_katalogu_i_we_wszystkich_podkatalogach
[...]
[pusta linia]
nazwa_podkatalogu_1
maska_pliku_w_podkatalogu
maska_pliku_w_podkatalogu
[...]
[pusta linia]
nazwa_podkatalogu_2
maska_pliku_w_podkatalogu
maska_pliku_w_podkatalogu
[...]

albo bez masek plików we wszystkich katalogach:

nazwa_podkatalogu_1
maska_pliku_w_podkatalogu
maska_pliku_w_podkatalogu
[...]
[pusta linia]
nazwa_podkatalogu_2
maska_pliku_w_podkatalogu
maska_pliku_w_podkatalogu
[...]

Jeśli w danym katalogu projektu znajduje się plik “.autoopen-text” w jednym z dwóch wymienionych formatów, to w Geany z zainstalowanym moim rozszerzeniem można otworzyć wymienione pliki automatycznie poleceniem menu mojego rozszerzenia ➪ project ➪ open directory po wskazaniu tego katalogu.

Uruchamianie “make” w katalogu projektu

W każdej chwili podczas edycji pliku przynależącego do danego projektu możesz wykonać jedno z poleceń menu mojego rozszerzenia ➪ make, a wtedy wszystkie otwarte pliki będące w podkatalogach i katalogu, w którym znajduje się plik “Makefile” dla tego projektu — zostaną zapisane i zostanie wykonany program “make” w katalogu z plikiem “Makefile”, a komunikaty wypisane w dolnym panelu w Geany na karcie “Messages” i “Compiler”.

Więc możesz kompilować projekt wprost w Geany.

Podgląd komentarzy w pliku źródłowym

W dolnym panelu na karcie “doc-com” znajduje się lista komentarzy liniowych znajdujących się we własnie wyświetlanym pliku źródłowym. Tabela zawiera pola:

  1. numer linii w pliku
  2. czy komentarz jest dokumentującym, np. w języku C rozpoczyna się trzema ukośnikami, a nie dwoma
  3. znacznik komentarza czyli jego pierwszy wyraz będący zazwyczaj skrótem, np. TODO
  4. tekst komentarza

Eksport kodu źródłowego do fragmentu HTML

Podczas edytowania dowolnego pliku źródłowego po wykonaniu polecenia menu mojego rozszerzenia ➪ export ➪ html zostanie otworzony nowy plik zawierający fragment HTML do wklejenia na stronę ‘www’. Fragment ten zawiera edytowany plik źródłowy z elementami objętymi odpowiednimi znacznikami “span” z przypisanymi właściwościami “class”. Wystarczy własnoręcznie dodać style CSS z nazwami od “A” do “H” i przypisać im kolory składni, najlepiej zgodne z używanymi w Geany.

Skróty Zen HTML

Po wpisaniu skrótu Zen HTML i wykonaniu polecenia menu mojego rozszerzenia ➪ snippet ➪ zen skrót zostanie rozwinięty. Obsługiwane są tylko podstawowe skróty, a funkcja ta jest uznana za przestarzałą. Dokumentacja Zen HTML znajduje się tutaj.

Współpraca z moim programem ‟user-edit”

Podczas zamykania edytowanego w Geany pliku na prawach innego użytkownika jest usuwany plik *.lock, więc program ‟user-edit” zauważa koniec edycji pliku i przywraca stan początkowy (przed edycją). Program ‟user-edit” znajduje się tutaj

film: Instalacja i użytkowanie ‟Geany-ocq utility”

film: Instalacja ‟user-edit”