‟overcq”

Konfiguracja

Roboczy układ klawiatury polskiej z ‛alt’

Format danych do środowiska wyświetlania Xorg. Pliki należy dostosować do dystrybucji podsystemu w danym systemie ‘unix’, umieścić w katalogu “symbols” i ustawić opcję “Option "XkbLayout" "pl_ocq"” w “Section "InputClass"” klawiatury w którymś pliku “*.conf” z katalogu “/etc/X11/xorg.conf.d/” lub w pliku “/etc/X11/xorg.conf”.

default partial
xkb_symbols "basic"
{ key <TLDE> { [    grave, asciitilde,        U2032, U2212        ] }; //prime, minus operator
 key <AE01> { [      1,   exclam,      exclamdown, U203d        ] }; //interobang
 key <AE02> { [      2,     at,     twosuperior, U27aa        ] }; //strzałka schodzenia w hierarchii
 key <AE03> { [      3, numbersign,    threesuperior, U2116        ] }; //numero sign
 key <AE04> { [      4,   dollar,        U205f, U2012        ] }; //medium math. space, figure dash
 key <AE05> { [      5,   percent,        U2044, division       ] }; //fraction slash
 key <AE06> { [      6, asciicircum,       NoSymbol, degree        ] };
 key <AE07> { [      7,  ampersand,        U3003, U21e2        ] }; //ditto mark, strzałka do nowej lokalizacji przeniesionej zawartości
 key <AE08> { [      8,  asterisk,       NoSymbol, multiply       ] };
 key <AE09> { [      9,  parenleft,       NoSymbol, U2051        ] }; //doubleasterisk
 key <AE10> { [      0, parenright,       NoSymbol, U2042        ] }; //asterism
 key <AE11> { [    minus, underscore,        endash, emdash        ] };
 key <AE12> { [    equal,    plus,        U2248, plusminus      ] }; //almost equal
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AD01> { [      q,      Q,        U2043, U2015        ] }; //hyphen, quotation dash
 key <AD02> { [      w,      W,        U2023, U2022        ] }; //triangular bullet, dot bullet
 key <AD03> { [      e,      E ] };
 key <AD04> { [      r,      R,      registered, U2120        ] }; //servicemark
 key <AD05> { [      t,      T,      copyright, trademark      ] };
 key <AD06> { [      y,      Y,         Ub5, NoSymbol       ] }; //micro
 key <AD07> { [      u,      U ] };
 key <AD08> { [      i,      I,        U275b, U275d        ] }; //single, double heavy quot.
 key <AD09> { [      o,      O ] };
 key <AD10> { [      p,      P,        U275c, U275e        ] }; //〃
 key <AD11> { [ bracketleft,  braceleft,        U2045, U2329        ] }; //square bracket with quill, pointing angle bracket
 key <AD12> { [ bracketright, braceright,        U2046, U232a        ] }; //〃
 key <BKSL> { [  backslash,     bar,        U2009, brokenbar      ] }; //thin space
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AC01> { [      a,      A ] };
 key <AC02> { [      s,      S ] };
 key <AC03> { [      d,      D ] };
 key <AC04> { [      f,      F ] };
 key <AC05> { [      g,      G ] };
 key <AC06> { [      h,      H,        U2010, U2bc         ] }; //hyphen, tymczasowy apostrof
 key <AC07> { [      j,      J,        U201b, U201f        ] }; //high‐9‐reversed quot.
 key <AC08> { [      k,      K,  singlelowquotemark, doublelowquotemark  ] };
 key <AC09> { [      l,      L ] };
 key <AC10> { [  semicolon,    colon, leftsinglequotemark, leftdoublequotemark ] };
 key <AC11> { [  apostrophe,  quotedbl, rightsinglequotemark, rightdoublequotemark ] };
 key <RTRN> { [    return,  NoSymbol,        U23ce, U204b        ] }; //in line new line sign
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AB01> { [      z,      Z ] };
 key <AB02> { [      x,      X ] };
 key <AB03> { [      c,      C ] };
 key <AB04> { [      v,      V,        U2713, NoSymbol       ] }; //check mark
 key <AB05> { [      b,      B,    periodcentered, NoSymbol       ] };
 key <AB06> { [      n,      N ] };
 key <AB07> { [      m,      M,        U2026, NoSymbol       ] }; //ellipsis
 key <AB08> { [    comma,    less,        U2039, guillemotleft    ] };
 key <AB09> { [    period,   greater,        U203a, guillemotright    ] };
 key <AB10> { [    slash,  question,        U2003, questiondown     ] }; //em space
};
partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic"
{ include "latin_ocq"
 name[Group1]="Polish —ocq";
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AD03> { [ e, E,  eogonek, Eogonek  ] };
 key <AD09> { [ o, O,  oacute, Oacute  ] };
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AC01> { [ a, A,  aogonek, Aogonek  ] };
 key <AC02> { [ s, S,  sacute, Sacute  ] };
 key <AC09> { [ l, L,  lstroke, Lstroke  ] };
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AB01> { [ z, Z, zabovedot, Zabovedot ] };
 key <AB02> { [ x, X,  zacute, Zacute  ] };
 key <AB03> { [ c, C,  cacute, Cacute  ] };
 key <AB06> { [ n, N,  nacute, Nacute  ] };
//------------------------------------------------------------------------------
 key <AD07> { [ u, U, EuroSign, cent   ] };
//------------------------------------------------------------------------------
 include "kpdl(comma)"
 include "level3(ralt_switch)"
};