‟overcq”

Język

Liczbowy szpan

Liczby są wyrazami w matematyce, które służą do zapisu ilości czegoś składającego się z jednostek. Cyfry są graficznymi wyrazami liczb w używanym systemie liczbowym (obecnie dziesiątkowy; dziesięć cyfr wymusza dołączenie kolejnej cyfry na początku zapisu liczby). Mimo tych oczywistości znaczenia cyfry (graficznego) oraz znaczenia liczby jako bytów wypełniających wzory matematyczne, które nimi rządzą — ludzie od wieków wymyślali magiczne znaczenie dla poszczególnych wartości liczb albo dla graficznych zapisów cyfr. Akceptacja takich wymyślonych znaczeń, które przez samą wartość lub zapis miałyby cokolwiek znaczyć, to programowanie umysłu do tego, by w sytuacji niezbędności użycia liczb w celu interpretacji rzeczywistości preferował określoną wartość liczby dla jej zapisu a wbrew rzeczywistości, z której ta liczba wynika. Jest to wprost przygotowywanie się do negowania rzeczywistości w przyszłości, co zaskutkuje określonym fałszem w sferze rozumienia tej rzeczywistości bieżącej i wykonaniem działania destrukcyjnego dla otrzymania wyglądu liczby a przeciwko istnieniu tego, czego właściwość ta liczba określała.

Wyrazy języka pisanego mają znaczenie, gdy zostały użyte w określonym miejscu ciągu wypowiedzi lub bloku graficznego. Liczby zapisane do uzyskania znaczenia nie tylko potrzebują być zinterpretowane przez człowieka jak wyrazy języka pisanego, ale muszą być na końcu jeszcze odniesione do wzoru matematycznego, z którego te wartości liczbowe pochodzą. Dlatego wymienianie liczb bez odniesienia do wzoru matematycznego i sposobu jego użycia to bełkot. I ludzie, którzy chcą coś ukryć w wypowiedzi, używają liczb bez odniesienia do wzoru. Robiły tak wszelkie tajne stowarzyszenia, które odnosząc liczby do wzoru znanego tylko wtajemniczonym — również negowały rzeczywistość, ponieważ narzucały świętość wzoru matematycznego, jeszcze bardziej wywyższaną przez wabienie ludzi słowami (np. liczbami), które nie wiadomo co znaczą, i tworzenie oferty poznania ich znaczeń. Najpierw obiecuje się poznawanie znaczenia cyfr bądź liczb, a później pozostaje poznawanie znaczenia liczb w jednym wzorze. I człowiek najpierw by się uczył znaczeń liczb, by preferować pewne liczby dla celów ich użycia w bieżącej rzeczywistości przez tych, którzy mu je zasugerują, a następnie uczyłby się używania wzoru matematycznego do wymuszania obrazu rzeczywistości, podczas gdy z obserwacji i myślenia wynika co innego.

Dlatego podaję poniżej pewne znaczenia cyfr czy liczb, które im zostały nadane jak wyrazom prymitywnego tajnego języka, a które nie mają innego znaczenia niż to, co chce zrobić autor wypowiedzi, w której wymienia liczby bez znanego odniesienia do wzoru. Te znaczenia pochodzą z publicznych wypowiedzi z całego świata — dostępnych każdemu z was — dotyczących polityki i gospodarki. I nie ukazuję ich tutaj po to, byście się ich uczyli, ale po to, byście mogli sprawdzić, że liczby bez odniesienia do wzoru lub z odniesieniem do wzoru wbrew rzeczywistości są powszechnie używane, a skutki działań, które są nazywane tymi liczbami, wcale nie służą dobru społecznemu, lecz są elementem osiągania władzy wbrew ludziom i wbrew życiu ludzkiemu przy blokowaniu bycia ludzi w ich prawdziwej rzeczywistości.

Rzadko są używane pojedyncze cyfry dla ich pojedynczych nadanych znaczeń, zwykle cyfry są składane w zmyślone liczby sekwencyjnie jako kolejność działań w czasie albo związek nadrzędności i podrzędności.

Znaczenia niektórych cyfr i przykładowych liczb w publicznym bełkocie liczbowym
Sekwencja cyfrZnaczenie
0Wykluczenie polityczne albo jako groźba śmiercią, albo jako rządy z ukrycia, itp.
1Rządy dyktatorskie, decyzja autorytarna, itp.
2Dyktatura wojskowa, a najczęściej — rządy tajnej policji, działania militarne, itp.
3Automatyka maszynowa, mechanizmy czegoś w sensie działań według ustalonej wiedzy, np. prawo lub tzw. nauka, ale też i astrologia, itp.
4Demokracja, to co ludzie uważają, mimo że zbiorowo nie są w stanie rozumieć, itp.
5Człowiek i jego jednostkowe możliwości niekompletne społecznie, itp.
6Władza, porządek państwowy w sensie bez patrzenia tutaj na jednostkę, itp.
7Wykroczenie ponad, nowość, poznanie, odkrycie, itp.
8Przypuszczalnie oznacza porozumienie między państwami lub jednostkami władzy rzeczywistej
9Przewrót społeczny, anarchia, itp.
37Nowe postępowanie jest objęte mechanizmami; przypuszczalnie biurokracja.
47Nowe postępowanie jest poddane publicznemu osądowi; przypuszczalnie socjalizm.
69Protesty są tłumione; przypuszczalnie totalitaryzm.
96Przypuszczalnie udany przewrót państwowy.
itd.